fbpx
 1. First moments fotografie, gevestigd te Bocholtz, kvk-nummer 67029752, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als fotograaf.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan fotograaf zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens opdrachtgever werkzaamheden verricht waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 4. Deze algemene facturen zijn van toepassing op alle facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens de fotograaf waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 5. Fotoshoots vinden plaats in overleg met First Moments Fotografie, door de week of in het weekend.
 6. Geboortefotografie kan niet op voorhand bepaald worden hoe lang/kort dit zal duren. Na de geboorte ben ik ongeveer nog 2 uur aanwezig.
 7. Bij geboortefotografie zal ik, op het moment dat ik opgeroepen word, alles aan doen om zo snel mogelijk aanwezig te zijn.
 8. First Moments zal, in het geval ik te laat ben door overmacht, zoveel mogelijk van de geboorte vastleggen, ook als de baby al geboren is.
 9. First Moments bewaart uw shoot 1 maand na het versturen van uw bestanden. In verband met privacy. Sla uw shoot goed op en kopier het meerdere malen op diverse manieren zodat u de bestanden niet kwijt kan raken.
 10. First Moments levert geen onbewerkte (RAW) bestanden.
 11. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever fotograaf toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de shoot uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.
 12. De rechten op de door fotograaf aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij de fotograaf.
 13. Indien foto’s commercieel gebruikt wensen te worden, dient de leverancier toestemming te verkrijgen van fotograaf.
 14. Opdrachtgever is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruik van Instagram filters.
 15. Opdrachtgever dient, bij gebruik van aangeleverde foto’s op social media, naam van fotograaf te vermelden en fotograaf te taggen. Dit geldt tevens voor familieleden andere derden die de foto’s op social media plaatsen.
 16. Elke handeling in strijd met het in lid 12 tot 15 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 17. Bij inbreuk komt fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijke gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen ope vergoeding van overige geleden schade.
 18. Bij ziekte graag 24 uur van te voren afmelden, zodat we een andere datum kunnen inplannen.
 19. Geen terugbetalingen mogelijk van reportages die al zijn aanbetaald. Mocht een reportage om wat voor reden dan ook niet door kunnen gaan, kunnen we deze omzetten/verplaatsen in een andere reportage.
 20. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op fotoafdrukken, albums en wanddecoratie die niet door fotograaf zijn geleverd.
 21. De fotoshoot wordt altijd per mail/app bevestigd door First Moments, daarmee ga je ook akkoord met de algemene voorwaarden.
 22. Reiskosten binnen een straal van 20 km berekend vanuit Bocholtz zijn inbegrepen. Buiten deze 20km zal 0,35 cent per kilometer worden gerekend.
 23. Van de fotosessie mogen GEEN foto’s/opnames worden gemaakt. Uitgesloten zijn behind the scène foto’s.
 24. In de studio mogen vanwege ruimte en rust voor baby/kindje alleen ouders en broertje/zusje mee.
 25. Fotograaf kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het verlies van beelden.
 26. maximaal 1 cadeaubon per reportage mag ingewisseld worden.
 27. cadeaubonnen verstrekt bij Prenatal mogen niet ingeruild worden bij reeds gereserveerde reportages.
 28. cadeaubonnen zijn niet in te wisselen op mini shoots.
 29. Versturen van pakketten met albums etc is op eigen risico.

 

PRIVACY VERKLARING

First moments Fotografie gevestigd aan Irenehof 30 6351AZ Bocholtz, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring .

Contactgegevens:

www.firstmomentsfotografie.nl Irenehof 30 6351AZ Bochooltz 0619923880

Stephanie Kerckhoffs is de Functionaris Gegevensbescherming van First Moments Fotografie zij is te bereiken via: info@firstmomentsfotografie.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

First Moments Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

First Moments Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Ras
 • Seksuele leven (kinderen)
 • Naam en adresgegevens

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN.

First Moments Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • First Moments Fotografie analyseert jouw gedrag op de website en sociaal media om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • First Moments Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk verplicht toe zijn. Zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Het beeldmateriaal dat First Moments Fotografie van jou maakt en opslaat, wordt gebruikt voor promotie, social media kanalen, in drukwerk en op onze website (tenzij anders afgesproken)

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

First Moments Fotografie neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van First Moments Fotografie) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

First Moments Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: 10 jaar > reden: wettelijke verplichting i.v.m boekhouding. Personalia (ras/geslacht/seksueleleven) >bewaartermijn: levenslang > Reden: het fotomateriaal dat ik van je gemaakt hebt, blijft 1 maand bewaard op harde schijven in mijn archief.  Gegevens over jouw activiteiten op onze website>bewaartermijn : levenslang< reden: Google Analytics verzamelt deze gegevens en slaat ze op zodat ik mijn website kan blijven verbeteren.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

First Moments Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan wettelijke verplichting (zoals de Belastingdienst of het leveren van fotoproducten rechtstreeks door de leverancier).

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN.

First Moments Fotografie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. First Moments Fotografie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via deze instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/sitatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door First Moments Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@firstmomentsfotografie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek. First Moments Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in de dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

First Moments Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via: info@firstmomentsfotografie.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Fotoshoots vinden plaats in overleg met First Moments Fotografie, door de week of in het weekend.
 • Geboortefotografie kan niet op voorhand bepaald worden hoe lang/kort dit zal duren. Na de geboorte ben ik ongeveer nog 2 uur aanwezig.
 • Bij geboortefotografie zal ik, op het moment dat ik opgeroepen word, alles aan doen om zo snel mogelijk aanwezig te zijn.
 • First Moments zal, in het geval ik te laat ben door overmacht, zoveel mogelijk van de geboorte vastleggen, ook als de baby al geboren is.
 • First Moments bewaart uw shoot 1 maand na het versturen van uw bestanden. (levenslang op een externe schijf) In verband met privacy. Sla uw shoot goed op en kopier het meerdere malen op diverse manieren zodat u de bestanden niet kwijt kan raken.
 • First Moments levert geen onbewerkte bestanden, in verband met het waarborgen van kwaliteit.
 • Foto’s worden gedeeld op social media/website. Tenzij van te voren duidelijk aangegeven dat dit niet wenselijk is.
 • Het is niet toegestaan de digitale bestanden zelf te bewerken. Dus niet bijsnijden, zwart wit maken of een filter eroverheen gooien.
 • Voelt uw baby zich ziek? Of iemand van uw gezin? Graag 24 uur van te voren afmelden, zodat we een andere datum kunnen inplannen.
 • First Moments is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of fotoafdrukken die niet door mij zelf zijn geleverd.
 • U heeft het gebruiksrecht, niet het auteursrecht. Dat houdt in dat u foto’s mag delen en afdrukken maar niet mag insturen naar fotowedstrijden etc.
 • De fotoshoot wordt altijd per mail/app bevestigd door First Moments, daarmee ga je ook akkoord met de algemene voorwaarden.
 • Reiskosten binnen een straal van 20 km berekend vanuit Bocholtz zijn inbegrepen. Buiten deze 20km zal 0,30 cent per kilometer worden gerekend.
 • Van de fotosessie mogen GEEN foto’s/opnames worden gemaakt.
 • In de studio mogen vanwege ruimte en rust voor baby/kindje alleen ouders en broertje/zusje mee.

 

PRIVECY VERKLARING

First moments Fotografie gevestigd aan Persoonstraat 60 6351EN Bocholtz, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring .

Contactgegevens:

www.firstmomentsfotografie.nl Persoonstraat 60 6351EN Bochooltz 0619923880

Stephanie Kerckhoffs is de Functionaris Gegevensbescherming van First Moments Fotografie zij is te bereiken via: info@firstmomentsfotografie.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

First Moments Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

First Moments Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Ras
 • Seksuele leven (kinderen)
 • Naam en adresgegevens

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN.

First Moments Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • First Moments Fotografie analyseert jouw gedrag op de website en sociaal media om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • First Moments Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk verplicht toe zijn. Zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Het beeldmateriaal dat First Moments Fotografie van jou maakt en opslaat, wordt gebruikt voor promotie, social media kanalen, in drukwerk en op onze website (tenzij anders afgesproken)

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

First Moments Fotografie neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van First Moments Fotografie) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

First Moments Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: 10 jaar > reden: wettelijke verplichting i.v.m boekhouding. Personalia (ras/geslacht/seksueleleven) >bewaartermijn: levenslang > Reden: het fotomateriaal dat ik van je gemaakt hebt, blijft levenslang bewaard op harde schijven in mijn archief.  Gegevens over jouw activiteiten op onze website>bewaartermijn : levenslang< reden: Google Analytics verzamelt deze gegevens en slaat ze op zodat ik mijn website kan blijven verbeteren.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

First Moments Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan wettelijke verplichting (zoals de Belastingdienst of het leveren van fotoproducten rechtstreeks door de leverancier).

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN.

First Moments Fotografie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. First Moments Fotografie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via deze instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/sitatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door First Moments Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@firstmomentsfotografie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek. First Moments Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in de dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

First Moments Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via: info@firstmomentsfotografie.nl

error: Content is protected !!